Warning: include(lib/utilities_function.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\WWW\ewtadmin\ewt\sisaket\download_list.php on line 10

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'lib/utilities_function.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\WWW\ewtadmin\ewt\sisaket\download_list.php on line 10
Download
วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

ค้นหาขั้นสูง
ดาวน์โหลด > เอกสารการประชุม
ชื่อเอกสาร ขนาด (KB.) จำนวนโหลด
♦    video conference 56-04-09.zip
เอกสารประกอบการบรรยาย video conference เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer วันที่ 9 เมษายน 2556

     วันที่สร้าง :
Fatal error: Call to undefined function date_display() in D:\WWW\ewtadmin\ewt\sisaket\download_list.php on line 229