วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560

วันที่ 8 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน501คน)

        เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 โดยมีนางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการโดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรในโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ ศพก. เกษตรกรรมทางเลือกอื่น และเกษตรกรทั่วไป ให้สามารถบันทึกบัญชีเพื่อให้รู้รายได้ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตนเอง ตลอดจนเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีเพื่อหาแนวทางลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ และเพิ่มเงินออม ให้สอบคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน


 
 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th