วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยระบบ it

วันที่ 2 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน480คน)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสอนแนะให้แก่ผู้สอบบัญชี ในเรื่องการตรวจสอบโปรแกรมเงินรับฝาก สำหรับสหกรณ์ที่ใช้ระบบโปรแกรมเอกชนรายที่2 โดยนายประวิทย์ รื่นภาคทรัพย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, การทำข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดย นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ, การซักซ้อมการ Key in ข้อมูลในระบบแผนผล โดยนางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และการซักซ้อมการใช้งานโปรแกรม ACL ในการตรวจสอบบัญชี โดย นางสาวนงค์ลักณ์ บุญเลิศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร เพื่อให้งานตรวจสอบมีคุณภาพยิ่งขึ้น และรายงานผลรวดเร็วเป็นไปตามแผนงาน ก้าวไปให้ทันเหตุการณ์ ด้วยระบบงานITและPR


 
 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th