วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด

วันที่ 28 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน440คน)

       เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด เพื่อสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิสูจน์ความมีอยู่จริง ด้านทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้และเงินรับฝาก ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบัญชีประจำปี
       สืบเนื่องจากนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่ 6/2560 เรื่องให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด นั้น โดยมีนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานกรรมการ และ พ.ต.อ.กมลวรรธ สุกใส ผู้กับกับการสถานีตำรวจ ภูธรยางชุมน้อย เป็นรองประธานกรรมการ
       คณะกรรมการดำเนินการชั่วคราวได้ประชุมชี้แจงต่อประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด เพื่อสร้างความเข้าใจในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชั่วคราวของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด เพื่อที่จะให้สหกรณ์ดำเนินงานได้ต่อไป
 


 
 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th