วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ประเมินการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี ปี 2560 ระดับประเทศ

วันที่ 2 ก.ค. 2560

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการฯ ประเมินแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี ระดับประเทศ พร้อมด้วยคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชีณ แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่(ข้าว) ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้จัดการแปลงที่มีผลงานในการบริหารจัดการแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
นายไพฑูรย์ ฝางคำ ประธานกลุ่มให้ข้อมูลว่าผลสำเร็จของการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาจากนาหว่านมาเป็นนาหยอดโดยนำเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานคนทำให้สามารถลดต้นทุนการทำนาได้ 1,335 บาท/ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 28.90 ต่อไร่ และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 100 กก./ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ต่อไร่ นับเป็นต้นแบบของการนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำนาด้วยนวัตกรรมการเกษตรที่สามารถตอบโจทย์รัฐบาลยุค Thailand 4.0 ได้เป็นอย่างดี
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th