วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษจัดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่และงานวันเกษตรกรปี 2553

วันที่ 13 พ.ค. 2553

          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษร่วมจัดงานคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่และงานวันเกษตรกรปี 2553 โดยจัดบอร์ดนิทรรศการ และให้ความรู้การทำบัญชีแก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ในงานจังหวัดศรีสะเกษจัดงานขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้ระลึกถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  นายประวัติ  รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และงานวันเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกา ประจำปี 2553 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ได้ร่วมจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  และเป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับงานวันเกษตรกร เนื่องในวันพืชมงคลและเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ระลึกถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีเกิดขวัญกำลังใจที่จะพัฒนาอาชีพเกษตรให้ก้าวหน้าสืบไปภายในงานมีการจัดกิจกรรมโดยการให้บริการงานวิชาการเกษตรในทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน รวมทั้งการมอบปัจจัยการผลิตการเกษตร เช่น พันธ์ข้าวพระราชทานฯ กิ่งพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์  รวมทั้งปุ๋ยหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด แก่เกษตรกรทีเข้าร่วมงานด้วย
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th