วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

โครงการ “พัฒนานิสิตเกษตรสู่อนาคตการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร”

วันที่ 21 พ.ค. 2553

                   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ    นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร    จำนวน 5 คน  ตามโครงการ “พัฒนานิสิตเกษตรสู่อนาคตการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร”  เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรและเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์  ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ   เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2553  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด  โดยมี  นายประวิทย์   จารุรัชกุล  ประธานสหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย  จำกัด   เป็นผู้บรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์    ทั้งนี้  นิสิตทั้งหมดได้มีโอกาสสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริงในภาคธุรกิจเกษตร  ผ่านระบบสหกรณ์  รวมถึงได้เติมเต็มองค์ความรู้ทางบัญชี  เพื่อนำความรู้  และประสบการณ์ที่ได้รับ  ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจเกษตรต่อไปในอนาคตตามเป้าหมายของโครงการ  ที่เกิดจากความร่วมมือของไตรภาคีในครั้งนี้ 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th