วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่

วันที่ 13 ก.ย. 2553

                นายบุญจันทร์   แม้นศิริ  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่  และได้จัดให้มีการ มอบทุนการศึกษา  และสลากเพิ่มทรัพย์   ธ.ก.ส. แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาค  ให้เข้าร่วมแข่งขันปฏิบัติการค้นหาเด็กไทยหัวใจเกษตร  “My  Little   Farm”  ที่ผ่านมาและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  บ้านหนองใหญ่  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค  ด้านการจัดทำโครงงาน  โดยได้รับเกียรติจาก   นางสุภชาดา   เจียรนัยกูร  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  4  (อุบลราชธานี) ให้เกียรติเป็นประธาน  สำหรับการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของโรงเรียน   โดยหวังให้เป็นแรงจูงใจให้เยาวชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง ตระหนักในเรื่องการออม โดยมีบัญชีเป็นเครื่องมือชี้วัดที่สำคัญ ทั้งนี้ มีรองผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษา ที่ 4  นายกองค์การบริการส่วนตำบลรุง  และผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2553
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th