วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "


 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตท. 4 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2554 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2553

วันที่ 24 ก.ย. 2553

           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 โดยนางสุภชาดา เจียรนัยกูร ได้จัดการประชุม   เชิงปฏิบัติการ เรื่องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2554 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   ปี 2553 ของ สตท. 4 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2553 ณ ห้องแกรนด์เซ็นเตอร์ โรงแรมกิจตรงวิลล์    รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ และรับทราบปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานในปี 2553 และเพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ   ปี 2554 ( Road Map ปี 54 ) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้างในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สตท. 4 จำนวน 200 คน
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th