วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

พิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 4 มี.ค. 2554

                   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 นายบุญจันทร์  แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนายางพารา และเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร”   โดย นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงงานยางแท่ง STR 20 ณ สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิต ยางแท่ง STR 20  บ้านซำสะโหมง  ตำบลไพร  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงงานยางพาราของรัฐบาล แห่งที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   นายธีระ ไตรสรณกุล และนางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 นายวัฒนะ วดีศิริศักดิ์ กรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง นายมาโนชย์ สุวรรณศิลป์ กรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร นายชนุมชัย โกศลกุล หัวหน้าศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเจริญ เพ็งจันทร์ หัวหน้าศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ด้านยางพาราครบวงจร ภาคเหนือและภาคตะวันออก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9จังหวัด ตลอดจนเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th