วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

วันที่ 8 มี.ค. 2554

                 เมื่อวันที่  8  มีนาคม 2554  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ    จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและ รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การอบรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้จัดการ และ ประธาน พนักงานบัญชี ของสหกรณ์การเกษตร  และกลุ่มเกษตรกร  ในจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  54  แห่ง ได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย  สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.2553  โครงสร้างฐานข้อมูลของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร  รวมไปถึงกระบวนการสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์   เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของสหกรณ์การเกษตร   ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมี  นายบุญจันทร์   แม้นศิริ  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ นางสาวอัชลี   ทองนอก    นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ     ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ  
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th