วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ระยะที่ 3

วันที่ 28 เม.ย. 2554

                เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2554 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมกับสหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ระยะที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางสุภชาดา  เจียรนัยกูร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีในระดับภาคได้รับความรู้ มีความเข้าใจในการวางระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสามารถถ่ายทอดให้กับพนักงานสหกรณ์นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในสหกรณ์ได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน  ประกอบด้วยข้าราชการในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  รวมจำนวน 42 คน
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th