วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บริหารเว็บไซต์ (Easy Web Time) สำหรับผู้ใช้งานระบบ

วันที่ 6 มิ.ย. 2554

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บริหารเว็บไซต์ (Easy Web Time) สำหรับผู้ใช้งานระบบ  เมื่อวันที่  6 - 7  มิถุนายน  2554  ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีคุณศิลาณี  ปี่ทอง ผู้แทนบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด   ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตลอดจนเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สนองตอบการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น  พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเว็บไซต์ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่สนใจด้านสหกรณ์เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และการเรียนรู้ร่วมกัน  ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่รวมจำนวน 18 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th