วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ด้วยเครื่องมือ DEACE”

วันที่ 28 พ.ค. 2555

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยกระดับประสิทธิภาพดำเนินงานของสหกรณ์ด้วยเครื่องมือ DEACE" เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ สู่ขบวนการสหกรณ์ นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ มุ่หมยให้สหกรณ์เกิดความมั้นคง เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขของมวลสมาชิก สหกรณ์ โดยมี อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมี ผู้แทนจากฝ่ายจัดการ ฝ่ายบริหารและพนักงานบัญชีของสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th