วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 17มิถุนายน 2556 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะได้เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมปฏิบัติการการพัฒนา

วันที่ 18 มิ.ย. 2556

เมื่อวันที่ 17มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ Smart Farmer โดยมีนายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะได้เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) บุคลากรสหกรณ์ เกษตรกร เยาวชนและบุคลทั่วไปเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับความรู้ในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้เกิดการใช้ข้อมูลต้นทุนอาชีพมาวางแผนการผลิตและเพิ่มรายได้ของตนเองและให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเกษตรกรปราดเปรื่องหรือ Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพร้อมกันนี้นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่สหกรณ์ศรีรัตนะ จำกัด, สหกรณ์ราษีไศล จำกัด และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด ที่สามารถปิดบัญชีได้ ประชุมใหญ่เร็ว
และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ นำโดย นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะและนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษได้ให้การตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรอุทุมพร จำกัด พร้อมทั้งประชุมพูดคุยและรับฟังปัญหาการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th