วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษจัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 พ.ย. 2558

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์รู้และเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์รู้และเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รู้และเข้าใจการใช้ข้อมูลในการบริหารงานและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบบัญชี และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับทราบและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดบัญชี การจัดทำงบทดลอง และรายการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชีประจำปีและการจัดทำงบการเงิน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่บัญชี ของสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯรวม 7 สหกรณ์ จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th