วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Intensive Skill Meeting Day ครั้งที่ 3

วันที่ 18 ก.พ. 2553

               สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  Intensive  Skill  Meeting  Day   ครั้งที่ 3     ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กำหนดให้มีการประชุม  Intensive  Skill  Meeting  Day เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  มีความพร้อมในการจัดการเชิงสร้างสรรค์  เพิ่มองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาการ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นประจำทุกเดือน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4   จึงจัดให้มีการประชุม Intensive  Skill  Meeting  Day  ครั้งที่ 3  ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2553      โรงแรมพรหมพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้รับเกียรติจาก  นางสุภชาดา   เจียรนัยกูร    ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  เป็นผู้แนะนำแนวทางในทางในการปฏิบัติงาน
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th