วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน830คน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายบุญเรือง บุญกันหา ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนากันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรตลอดจนวางแนวทางการดำเนินงาน การส่งเสริมการผลิต การตลาดของกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับของกลุ่มเกษตรกรไปสู่การเป็นสหกรณ์ในอนาคต มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 25 คน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้กล่าวให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนายกระดับชั้นของกลุ่มเกษตรกรไปเป็นสหกรณ์โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความพร้อมในการวางระบบการควบคุมภายในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและงบการเงินและการปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายสหกรณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนต่อไป
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th