วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 24 ก.พ. 2560

    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการเกษตรในระบบแปลงใหญ่โดยกลไกประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตรภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 22 อำเภอ จำนวน 165,493 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14,375 ราย จากการบรรยายสรุปของนายธวัช สุรบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนราษีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
        และทำการเปิดป้ายโรงสีข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง และเยี่ยมชมนิทรรศการผลผลิตจากการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่อุ่มแสง การบริหารจัดการน้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของจังหวัดศรีสะเกษ ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล และเยี่ยมชมการดำเนินงานการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอราษีไศล กับ ศพก.อำเภอใกล้เคียง ซึ่งวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนอุ่มแสง เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รับการส่งเสริมกำกับแนะนำการจัดการทำบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ตั้งแต่ปี 2556 – 2559 จนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
 
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th