วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัด ให้ก้าวทันโลก social

วันที่ 7 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน844คน)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัด ให้ก้าวทันโลก social ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคลิปข่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงงานภาระกิจหน้าที่ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษรับผิดชอบ และเป็นการขยายผลจากการที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ได้จัดประชุมเครือข่าย IT ระดับภาครายไตรมาสที่ 2 โดยมีนายประวิทย์ รื่นภาคทรัพย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่อง การแก้ไขสินค้าคงเหลือ กรณีบันทึกสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้บันทึกสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จากระบบบัญชีแยกประเภท (GL V.2) และการจัดทำคลิปข่าวจาก smartphone ซึ่งบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวการแก้ไขข้อมูลสินค้าคงเหลือ และจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี และยังได้จัดทำคลิปข่าว จาก smartphone ของตนเอง ทำให้สามารถจัดทำคลิปข่าวได้ เมื่อเวลาออกไปปฏิบัติงานสามารถจัดทำคลิปข่าวแล้วนำเผยแพร่สู่โลก social ได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th