วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

โครงการฝึกอบรมบุคลากรของสหกรณ์ ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี (Training Program Day)

วันที่ 22 ก.พ. 2553

                สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของสหกรณ์ ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี (Training Program Day) โดยมุ่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ให้กับ  ประธาน  คณะกรรมการ  ผู้จัดการ  และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ของบุคคลากรสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี   จำนวน  24  สหกรณ์  โดยมี  นางปนัดดา   ทองเหลือง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ   นางสาวเจตนา   พวงทอง   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  นางเทวีรัตน์   ไชยชาติ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ   และนางกิตติวรรณ  เผ่าพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2553

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th