วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 13 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน860คน)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดพร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 3 สำหรับการประกวดแปลงใหญ่ต้นแบบ จัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อน การทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ โดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่นๆ ในการนี้ นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบหมายให้ นางศิรินงค์ ขันเชื้อ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นผู้แทน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และต้นทุนประกอบอาชีพของสมาชิกแปลงใหญ่ ซึ่งสมาชิกในแปลงใหญ่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปบริหารจัดการในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th