วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และหัวหน้าสำนักงานในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เข้าประเมินคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี และเกษตรกรผู้ทำบัญชีดีเด่นฯ ระดับภาค

วันที่ 3 มิ.ย. 2560

            วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และหัวหน้าสำนักงานในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เข้าประเมินคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี ระดับภาค และเกษตรกรผู้ทำบัญชีดีเด่นในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับภาค ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
            โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาเกษตรกรผู้ทำบัญชีดีเด่นที่มีผลงานการบันทึกบัญชีเป็นประจำสม่ำเสมอ ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สร้างเกษตรกรต้นแบบผู้จัดทำบัญชี ขยายผลต่อยอดชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆ ให้เกษตรกรมีชีวิตดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
            และเพื่อค้นหาแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชีที่มีการส่งเสริมให้สมาชิกตามโครงการมีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนอาชีพได้ เป็นประจำสม่ำเสมอ และนำข้อมูลไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้ปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อสร้างรายได้ มีเงินออม ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th