วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำผู้สอบบัญชีศึกษาดูงานการสอนแนะบัญชีและการนำเสนองบการเงิน

วันที่ 20 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำผู้สอบบัญชีศึกษาดูงานการสอนแนะบัญชีและการนำเสนองบการเงิน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ตามโครงการพัฒนาทักษะการสอนแนะบัญชีและการนำเสนองบการเงิน เพื่อพัฒนาทักษะผู้สอบบัญชีด้วยการศึกษาดูงาน (Leaning by doing) จากผู้สอบบัญชีต้นแบบ มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 7 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สอบบัญชีได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินของสหกรณ์และนำไปสอนแนะให้คณะกรรมการฯ สามารถเข้าใจข้อมูลทางบัญชีจากงบการเงินของสหกรณ์ และนำไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th