วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี

วันที่ 24 ก.พ. 2553

                    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อให้ เป็นการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  บุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานความรู้ด้านบัญชีจากการเข้าร่วมอบรมด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน   บัญชีต้นทุนจากการประกอบอาชีพ   จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ให้มีความเข้มแข็งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกภายในชุมชน  ชุมชนใกล้เคียงหรือสมาชิกองค์กรอื่น  ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร  บุคคลทั่วไปหรือเยาวชนให้เกิดความสนใจและสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน  โดยได้รับเกียรติจาก  นายพิพัฒน์   พัวเพิ่มพูนศิริ  เป้นปรานกล่าวเปิดงานเมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2553  เวลา 09.00 น.         ห้องประชุมอาคารศรีลำดวน   ชั้น  4  วิทยาลัยการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th