วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์

วันที่ 1 มี.ค. 2553

                 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  นำผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์  จำกัด  ได้แก่ข้าวหอมมะลิ บรรจุถุงร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์การเกษตร  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2553  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดให้มีเวทีเสวนา  เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์การเกษตร ณ โรงแรมเคพี แกรนด์  จังหวัดจันทบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก  ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ  นวรัตน์  เป็นผู้ดำเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนสหกรณ์จาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด จังหวัดตราด สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ และสหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จำกัด จังหวัดระยอง นอกจากนี้  ผู้แทนสหกรณ์ภาคเกษตรจาก 408 แห่ง ที่ร่วมฟังการเสวนา ได้แลกเปลี่ยนทัศนะการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างภาคสหกรณ์ด้วยกัน พร้อมกับความคาดหวังจากช่องทาง B to B ที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิก
       สำหรับในวันที่ 2 มีนาคม 2553  ได้จัดเวทีเจรจาธุรกิจ 408 สหกรณ์ภาคการเกษตรพลิกฟื้นธุรกิจผลไม้ภาคสหกรณ์ไทย 76 จังหวัด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช โดยสหกรณ์ที่ร่วมงานได้จัดแสดงและนำเสนอสินค้า พร้อมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างกันโดยตรง  ซึ่งนอกจากธุรกิจผลไม้แล้ว  ยังมีสินค้าในกลุ่มอื่นๆ ที่มีความต้องการซื้อขายกันในเวทีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล  ให้การต้อนรับ   และนายอนันต์   ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th