วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานสหกรณ์ใหม่ สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย

วันที่ 11 มี.ค. 2553

นางกิตติวรรณ   เผ่าพันธ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  เป็นตัวแทนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  มอบของที่ระลึก และแสดงความยินดีกับประธานกรรมการ  ผู้จัดการ และพนักงานของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย  เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นสำนักงานสหกรณ์ใหม่  เมื่อวันที่ 11  มีนาคม  2553

         สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จัดตั้งในปี พ.ศ. 2516    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเผยแพร่หลักและวิธีการสหกรณ์และได้แนะนำให้เกษตรกรผู้จะใช้น้ำจากเครื่องยนต์สูบน้ำจากแม่น้ำมูล ในตำบลลิ้นฟ้า กิ่งอำเภอยางชุมน้อยได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์จากคำแนะนำดังกล่าว    ทำให้เกษตรกรผู้ที่สนใจและศรัทธาในหลักการและวิธีการสหกรณ์ได้รวมตัวกันขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2516 เลขทะเบียนที่ กสก. 33/2516   เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ   มีสมาชิกครั้งแรกในการจัดตั้ง 151 คน มีทุนดำเนินงานครั้งแรก 59,150 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2516 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับรองเปลี่ยนประเภทสหกรณ์บริการเป็นประเภทการเกษตรดำเนินงานในรูปสหกรณ์เอนกประสงค์  มาจนถึงปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 290 หมู่ 8 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ   33190
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th