วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษอบรม โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แบบครบวงจร

วันที่ 24 มี.ค. 2553

                 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษอบรม โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แบบครบวงจร(Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) ให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แบบครบวงจร  ประกอบด้วย ระบบสมาชิกและหุ้น  ระบบเงินให้กู้  ระบบเงินรับฝาก ระบบสินค้า  และระบบบัญชีแยกประเภท สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานให้กับสหกรณ์  ยังประโยชน์ต่อมวลสมาชิกของสหกรณ์  การอบรมเมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2553  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้น ธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  24  สหกรณ์ จำนวน 48 คน
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th