วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

การพัฒนาศักยภาพด้าน IT ให้แก่บุคลากรของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

วันที่ 24 มิ.ย. 2553

                          นางสุภชาดา  เจียรนัยกูร  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่  24  มิถุนายน  2553  จำนวน  2  รุ่น  ประกอบด้วย  หลักสูตรการพัฒนาระบบ  IT   วิสาหกิจชุมชน และหลักสูตรการพัฒนาระบบ  IT  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ณ ห้องปฏิบัติการ IT Learning Center สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  12  คน

        กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  4  ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในวันที่  24  มิถุนายน  2553  จำนวน  2  รุ่น  ประกอบด้วย

     1.  หลักสูตร  การพัฒนาระบบ IT  วิสาหกิจชุมชน  โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จ้างเหมาโครงการวิสาหกิจชุมชน จำนวน  7  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมามีความรู้  ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชี ระบบงานบัญชีแยกประเภทช่วยในการปฏิบัติงานให้กับวิสาหกิจชุมชนและสอนแนะให้คณะกรรมการฯ  สามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้อง  และรวดเร็ว

    2.  หลักสูตร  การพัฒนาระบบ  IT  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ให้แก่ข้าราชการที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ   จำนวน  5  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเข้าใจในกระบวนการทำงานของโปรแกรมและสามารถนำไปสอนแนะให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลรายงานทางการเงินการบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th