วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษสตส. ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดย นางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ส่งเสริมและเผยแพร่วิธีฟื้นฟูทรัพยากรดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก การรณรงค์ปลูกปอเทือง เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ที่จะสนับสนุนสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินซึ่งในปัจจุบันทรัพยากรดินของประเทศไทยถูกใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ มากมาย ทำให้ทรัยากรดินเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ไม่ได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเพียงพอ การปลูกปอเทืองซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว อายุสั้น เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน สามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุให้กับดิน พร้อมทั้งช่วยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น การรณรงค์ปลูกปอเทืองในช่วงระหว่าง วันที่ 1-13 ตุลาคม 2561 ปอเทืองจะออกดอกเหลืองอร่ามสะพรั่งพร้อมกันในอีก 45-55 วัน ในช่วงวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญหน่วยงานทุกสังกัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
http://sisaket.cad.go.th ทีมข่าว #sknews สตส.ศก
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th