วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)”        ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โดยมี นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 67 คน มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมรับทราบนโยบายฯ แนวทางการดำเนินงานโครงการและทบทวนความรู้ ทักษะ ในการอบรมสอนแนะให้กับเกษตรกร เข้าใจการ
จดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งการนำข้อมูลจากบัญชีมาใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ใน 5 หัวข้อวิชา คือ นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์,การเตรียมตัวเป็น
นักพูดที่ดี,การพูดจูงใจ,เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ทบทวนหลักสำคัญ ในการจดบันทึกบัญชี
เป็นแนวทางเดียวกัน ฝึกปฏิบัติการสอนบัญชี การใช้สื่อการสอน การใช้ Smart ME และการอภิปราย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูบัญชีอาสาในท้องที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th