วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดอบรมซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2553

          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดอบรมซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี   หลักสูตร “พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ” โดยมี นางเทวีรัตน์   ไชยชาติ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้   เรื่องบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ     เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม สามารถถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถพัฒนาทักษะในการสร้างแกนนำและเครือข่ายครูบัญชีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่   30   พฤศจิกายน  2553  

 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th