วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

อตส.ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด สตส.ศรีสะเกษ

วันที่ 20 ธ.ค. 2553

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553  นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  พร้อมด้วย นายทรงพล  พนาวงศ์  ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และนายประสพสิน  แม้นทิม  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  โดยมี นางสุภชาดา  เจียรนัยกูร  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 กล่าวนำ  นายบุญจันทร์  แม้นศิริ  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีศรีสะเกษ  กล่าวรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  โอกาสนี้  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้ให้ข้อสังเกตและแนวทางการทำงานในปี 2554 ทั้งนี้ นางสาวนฤมล  ทนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ นางสาวเกสร  เรืองรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ และข้าราชการในสังกัดร่วมเข้าสังเกตการณ์โดยพร้อมเพรียงกัน  จากนั้น  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และคณะ  ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ในงานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันเดียวกันด้วย

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th