วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

“โครงการบริหารจัดการน้ำมหกรรมบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่พื้นที่เป้าหมายใน 4 ภูมิภาค” ครั้งที่ 2

วันที่ 27 ม.ค. 2554

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานโครงการบริการจัดการน้ำมหกรรมบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่พื้นที่เป้าหมายใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พิธีเปิดบานท่อน้ำปฐมฤกษ์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ อำเภอกุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี และวันที่ 28 มกราคม 2554 ได้จัดประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการน้ำมหกรรมบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่พื้นที่เป้าหมายใน 4 ภูมิภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม ในการกำหนดแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง รวมถึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความเป็นเอกภาพแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้องในพื่นที่เป้าหมายกับหน่วยงานภายนอก มีผู้ร่วมในงานคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th