วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการ “ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อพ่อหลวง ”

วันที่ 1 ก.พ. 2554

 
              นายสิงห์ทอง  ชินวรรังสี  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ “ ๙๙๙  โปรแกรมบัญชี  ๙๙๙  ความดีเพื่อพ่อหลวง ” เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านบัญชี โดยส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรไปใช้ให้เกิดผลตามเป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี  ๙๙๙  ความดีเพื่อพ่อหลวง นั้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสหกรณ์เป้าหมายทุกประเภท จำนวน ๙๙๙ สหกรณ์ทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๕๔

                กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันทำความดีโดยการช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่มีระบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้  ฉะนั้นการที่สหกรณ์
ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  นอกจากสมาชิกสหกรณ์จะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวแล้ว  เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับสหกรณ์เอง ทั้งการมีระบบข้อมูลที่ทันสมัย

ให้บริการสมาชิกได้รวดเร็วแล้ว ยังจะเกิดความมั่นใจและเชื่อถือจากสมาชิกสหกรณ์นั้นๆ อีกด้วย

               

            “...โครงการนี้เป็นโครงการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และสหกรณ์  ร่วมกันสร้างสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์  นั่นคือ  สหกรณ์จะมีเครื่องมือที่ดี ๆ ใช้  สามารถที่จะใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร  มาช่วยควบคุมการดำเนินงานให้โปร่งใสและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   ผู้สอบบัญชีก็จะสามารถลดเวลาในการสอบบัญชีลง  โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบบัญชีให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ  ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับเงิน
ปันผล  รวมถึงเงินเฉลี่ยคืนที่รวดเร็ว  นั่นคือสิ่งดี ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวง
ของเรา...
”  นายสิงห์ทอง กล่าว

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th