วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ให้ความรู้ คำปรึกษาด้านการเงิน

วันที่ 1 ก.พ. 2554

                    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  นำเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน  CFSAWS:ss  ให้ความรู้  คำปรึกษาด้านการเงิน และตรวจสุขภาพทางการเงินการบัญชี  แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการบูรณาการการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

                   จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดสร้างกระแส เพื่อบูรณาการและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน“พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ” ๘๔ หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ขึ้น โดยมีส่วนราชการ ๒๑ หน่วยงาน ๒ ภาคธนาคาร ๓ ผู้บริหารท้องถิ่น ๑ ผู้นำท้องที่ ๗ องค์กรภาคประชาชน ในวันอังคารที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบึงหมอก หมู่ที่ ๙ ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล ที่มีการบริหารจัดการชุมชนประสบผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการออม การจัดการหนี้นอกระบบ และการจัดสวัสดิการชุมชน ได้บูรณาการ ๓ กิจกรรม มาดำเนินการพร้อมกัน ได้แก่ ๑.กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๓๔ หน่วยงาน ๒.กิจกรรม“รวมน้ำใจอาสาพัฒนาชุมชนไทย” เนื่องในวาระครบรอบ ๔๒ ปี จำนวน ๑๐๐ คน ๓.กิจกรรม “ชุมชนเข้มแข็งด้วยการออมแบบพอเพียง” จำนวน ๒๕๐ คน และ ๔.ผู้นำชุมชน อ.ราษีไศล ร่วมดำเนินการ ๕๐๐ คน 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th