วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษ จัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร

วันที่ 4 ก.พ. 2554

                เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร   ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ   ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร  ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้โปรแกรมระบบบัญชีช่วยในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ในที่สุด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th