วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด และร่วมหารือและนำเสนอผลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่นสถานการณ์น้ำในจังหวัดศรีสะเกษ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเตรียมความพร้อมตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหาร ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th