วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษสตส.ศรีสะเกษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการจัดทำบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรอินทรีย์)

     วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสุมาลี จงราช นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการจัดทำบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรอินทรีย์) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการจัดทำบัญชี สร้างความตระหนักรู้ด้านการเงินและใช้ประโยชน์จากการจัดทำบัญชีมาวางแผนการใช้จ่ายเงินของเกษตรกร และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายด้านบัญชีเพื่อให้เกิดการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลทางบัญชี ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายพันธ์ข้าว ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th