วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

“วันเกษตรกรและคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ”

วันที่ 10 พ.ค. 2554

                นายบุญจันทร์   แม้นศิริ   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ร่วมเป็นเกียรติ  ในงานและร่วมจัด  นิทรรศการคลินิกบัญชีในงาน “วันเกษตรกรและคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนจาการประกอบอาชีพ แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนตำบลใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินของตนเอง และ  นำข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับ  คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   โดยมี   นายสมศักดิ์     สุวรรณสุจริต   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ  ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2554

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th