วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษสตส.ศรีสะเกษ จัดอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2563

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวผุสดี บุญเรือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลตาโกน และตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เกษตรกรได้รู้และเข้าใจ สามารถนำข้อมูลจากบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพมาใช้วางแผนเพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ พร้อมกันนี้ได้แนะนำการใช้งาน Application SmartMe ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่สามารถใช้บันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นทางเลือกในการบันทึกบัญชีให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th