วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ผ่านระบบทางไกล (VIDEO CONFERENCE) ณ ศูนย์ทรัพยากรบุคคลงานทาง(กรมทางหลวง) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 มิ.ย. 2555

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2555 เพื่อติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการตลาด สินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (Repo Market) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ลูกค้า ธกส. ใช้ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจฯ การร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2555 การลดและการจัดเก็บกระดาษทำการ การพัฒนา ครูบัญชีตาม MOU กับกรมการศึกษานอกโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพัฒนา ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ การจัดตั้ง "สหกรณ์เคหสถานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด” ตลอดจนผลงานเด่นในรอบเดือนของ สตท. ทั้ง 10 ภาค การจัดอบรมและสัมมนา ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รวมทั้งโครงการประกวดชื่อกรมฯในมิติใหม่เพื่อ
การพัฒนา และการจัดตั้งสำนักงานจังหวัดสาขา เป็นต้น ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทาง (กรมทางหลวง) จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้มีการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference ไปยัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อจะได้ติดตามการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันด้วย ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับ นายวิทยา รักษาทิพย์ ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ด้วย
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th