วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษ พัฒนาโปรแกรมบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ

วันที่ 20 มิ.ย. 2555

สตส.ศรีสะเกษ ได้พัฒนาโปรแกรมบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้สหกรณ์ที่สนใจสามารถจัดทำบัญชีในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนรับจ่ายจากการประกอบอาชีพ
ความสามารถของโปรแกรม
1.สามารถทำการบันทึก แก้ไข และลบ การทำรายการรายรับ-จ่ายในครัวเรือนได้
2.สามารถทำการบันทึก แก้ไข และลบ การทำรายการต้นทุนจากการประกอบอาชีพได้
3.สามารถแสดงสถานะทางการเงินรายรับ-รายจ่าย เงินคงเหลือได้
4.สามารถทำการสำรองข้อมูลได้
5.สามารถทำการเรียกคืนข้อมูลได้
6.สามารถออกรายงานสั่งพิมพ์ในรูปแบบ excel ได้(อยู่ในขั้นตอนพัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการผู้ใช้)
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th