วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในมิติใหม่เพื่อการพัฒนา

วันที่ 22 มิ.ย. 2555

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดให้มีโครงการประกวดชื่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในมิติใหม่เพื่อการพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ชื่อของกรม ฯ สื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนครอบคลุมบทบาทภารกิจของกรม ฯ และกระทรวงฯ ในอนาคตที่จะเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร นั้น
เพื่อให้โครงการฯดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ จึงขอเชิญชวน คณะกรรมการสหกรณ์และพนักงานของสหกรณ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสนอชื่อกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในมิติใหม่เพื่อการพัฒนาพร้อมด้วยอักษรย่อและตราสัญลักษณ์ โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยเริ่มเสนอชื่อเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th