วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔

วันที่ 27 มิ.ย. 2555

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน ๑๗ คน ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จำนวน ๕๐ คน วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการปฏิบัติงานของชมรมครูบัญชีระดับภาค การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของชมรมครูบัญชีระดับภาคในรอบปีที่ ผ่านมา การรับสมาชิกเพิ่ม และการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมครูบัญชีระดับภาคในปีต่อไปให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของครูบัญชีแต่ละจังหวัดของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ในครั้งนี้ด้วย
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th