วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุม video conference

วันที่ 18 ต.ค. 2555

สตส.ศรีสะเกษ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมรับฟัง video conference โดยมี นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญา ทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference เพื่อต่อยอด การเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนอาชีพ และรู้จักใช้ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์ วางแผนประกอบอาชีพ มีวินัยทางการเงิน มีภูมิคุ้มกันด้วยบัญชี รู้ถึงรายได้ รายจ่าย และมีเงินออม ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้อย่าง มั่นคง ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สร้างแกนนำเกษตรกรให้ทำหน้าที่เป็นครูบัญชี ในการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ สำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจในชุมชน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th