วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "       วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 2 และสายสอบบัญชีที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด พร้อมกับสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้เงินกู้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้นของสมาชิก พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำแก่สมาชิกในการทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน จำกัด อำเภอเมืองศรีสะเกษ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์