วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สตท. 4 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ประจำปี 2556

วันที่ 11 ก.พ. 2556

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน และ ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีของบุคลากร เข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และร่วมมือกันแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมี นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ
  ในโอกาสนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สตท.4 ประจำปี 2556 เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และความสามัคคี ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เขตพื้นที่ 4 ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้อยเอ็ด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ โดยมี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรี กีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th