วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดสำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต๗ (ศรีสะเกษ)

วันที่ 26 มี.ค. 2556

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดสำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต๗ (ศรีสะเกษ) ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารการค้าระหว่างประเทศได้ปรับเปลียนบทบาทและภารกิจให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่เกิดขึ้น ด้วยการขยายบทบาทภารกิจให้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านการค้าการลง ทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนดังกล่าว และเนื่องจากในพื้นที่อีสานใต้ จังหวัดศรีสะเกษมีศักยภาพที่เหมาะสม กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต๗ (ศรีสะเกษ) พร้อม
ทั้งกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรวม ๕ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธรนั้น
กรมการค้าต่างประเทศได้จัดพิธีเปิดสำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต๗ (ศรีสะเกษ) ณ ที่ทำการสำนักงานการ
ค้าต่างประเทศ เขต๗ (ศรีสะเกษ) ภายในอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ๔๒๘/๔ ถนนขุน
อำไพอุทิศ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และที่ปรึกษาการพาณิชย์
เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต๗ (ศรีสะเกษ)
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th