วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

วันที่ 23 พ.ค. 2556

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และได้มีการจัดประชุมรายงานผลการทำงานพร้อมทั้งรับนโยบาย
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยมีนางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 4 , นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี, นายบุญจันทร์
แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ, นางอังคณา มหคุณากร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์กาฬสินธุ์, นายวิศิษฏ์ เหลืองรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร, นางปนัดดา ทอง
เหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร, นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้อยเอ็ด,นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ และ ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th